Qredin yleiset ehdot 2022:04 - Qred VISA


Näitä Luottokortin yleisiä ehtoja sovelletaan Qredin, Asiakkaan ja Kortinhaltijan välillä Qredin yritysasiakkaille myöntämien luottokorttien osalta. Qred AB (yritystunnus 559008-9800), rekisteröity osoite Tulegatan 15, 113 53 Tukholma, (“Qred") on Qred VISA -luottokorttien myöntäjä. Qred on Ruotsin Finanssivalvonnan valvonnassa toimiva maksupalvelulaitos, joka on oikeutettu tarjoamaan maksupalveluita.

§1. Määritelmät

Sopimuksella tarkoitetaan näitä yleisiä ehtoja, jotka solmittu Qredin, Kortinhaltijan ja Asiakkaan välille. Sopimuksella tarkoitetaan myös Asiakkaan Luottokorttihakemusta, Qredin kortin myöntämistä ja kulloinkin voimassa olevaa Qred Visan hinnastoa, joka on saatavilla Qredin verkkosivustolla. Mikäli Luottokortista on solmittu erillinen takaussopimus Qredin ja yhden tai useamman takaajan välillä, on myös se ja mahdollinen henkilötakaus osa “Sopimusta” ja kaikki takaajat Sopimuksen osapuolia.

Maksutoimeksiannolla tarkoitetaan Maksunsaajan pankin Qredille antamia ohjeistuksia Kortinhaltijoiden hyväksymästä varojen siirrosta Luottokorttitililtä Maksunsaajan pankkiin. 

Maksunsaajalla tarkoitetaan yritystä, joka hyväksyy Luottokortin maksuvälineenä tuotteidensa tai palveluidensa ostoon ja joka on yhdistettynä kortin maksuverkoston maksujärjestelmään.  Maksunsaaja voi olla esimerkiksi yritys, joka myy tuotteita tai palveluita kivijalkakaupassa tai verkossa.  

Kortinhaltijalla  tarkoitetaan henkilöä, jonka nimiin Luottokortti on myönnetty ja joka on sekä Asiakkaan että Qredin valtuuttama Luottokortin käyttäjä. Kortinhaltijalla on Sopimuksen mukaan valtakirja hyödyntää sitä Luottoa ja Luottokorttia, joista Asiakas on maksuvelvollinen.

Luotolla tarkoitetaan luottorajaa, jonka Qred on myöntänyt Qred Visalle.

Luottokortilla tarkoitetaan Qredin fyysistä ja virtuaalista yritysluottokorttia, mukaan lukien sen korttinumeron ja muut korttitiedot. 

Qred Visalla tarkoitetaan Qredin yrityksille tarjoamaa luottokorttituotetta, siihen liittyvää Luottokorttia ja Luottoa. 

Luottokorttitilillä tarkoitetaan tiliä, johon Asiakkaan Luottokortti on liitetty. Luottotiliä veloitetaan tai hyvitetään Luottokorttia käytettäessä.

Luottokorttivelalla tarkoitetaan Luottokorttitililtä veloitettujen tapahtumien, eli maksujen ja siirtojen, yhteissummaa sekä Sopimuksen mukaisesti tiettynä ajankohtana veloitettavien korkojen ja palkkioiden summan.

Asiakkaalla tarkoitetaan yritystä, joka on sopimussuhteessa Qredin kanssa. Asiakas on velvollinen maksamaan Qredille Luottokorttivelan, joka muodostuu  Luottokortin käytöstä sekä sopimuksen mukaisista koroista ja kuluista. Asiakas on myös vastuussa siitä, ettei luottorajaa ylitetä. Asiakas on velvollinen lisäksi huolehtimaan, että kukin Kortinhaltija on tietoinen näistä sekä muista palvelun käytön edellyttämistä ehdoista, ja noudattaa niitä. Asiakas on myös velvollinen varmistamaan, että käytettävissä oleva Luotto riittää Kortinhaltijan tekemiin Maksutoimeksiantoihin.

Sovelluksella tarkoitetaan Kortinhaltijan käytettävissä olevaa Qredin mobiilisovellusta, jota voi käyttää muun muassa erilaisiin Qred Visaan liittyviin asioihin.

Qredillä tarkoitetaan yritystä Qred AB, yritystunnus 559008-9800, joka on rekisteröity osoitteeseen Tulegatan 15, 113 53 Tukholma, ja on Luottokortin tarjoaja.

§2. Hakemuksen hyväksyminen ja Qred Visan myöntäminen 

Luottokortin myöntämistä edeltää luottokelpoisuusarvio. Luottokelpoisuusarvion yhteydessä, sekä myöhemmin Luottokortin sopimusaikana, voidaan suorittaa luottotietotarkistuksia. 

Luottokorttihakemus voidaan hyväksyä haettua luottoa pienemmälle määrälle ilman erillistä perustetta. Qred voi myös tarjota Asiakkaalle myös korkeampaa Luottoa ilmoituksella Sovelluksessa. Sopimus astuu voimaan sinä päivänä, kun Asiakas hyväksyy Qred Visan yleiset ehdot, siihen liittyvät ehdot ja hinnaston. 

Osana hakemuksen arviointia Qred suorittaa myös lakisääteisiä tarkistuksia, jotka tehdään rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen vastaisista toimenpiteistä annetun lain (2017:630) ja muun sovellettavan lainsäädännön mukaan. Asiakas ja mahdollinen takaaja ovat velvollisia toimittamaan Qredin pyytämät tiedot, jotka eritelty alla kohdassa 18 “Rahanpesu”, osana luottokelpoisuusarviota. 

Luottokortti toimitetaan Asiakkaan ilmoittamaan osoitteeseen. Lisäkortteja voidaan myöntää Asiakkaan erillisestä hakemuksesta.

Luottokortti on voimassa Kortilla mainitun vuoden kuukauden loppuun saakka. Kortinhaltijalle toimitetaan uusi kortti automaattisesti ennen kortin vanhentumista, jos Asiakas ja Kortinhaltija ovat noudattaneet Sopimusta. 

Luottokortti on Qredin omaisuutta ja tulee vaadittaessa palauttaa Qredille. 

§3. Kortin käyttäminen 

Luottokorttia tulee käyttää ainoastaan Asiakkaan yritystoiminnassa. Luottokorttia ei saa käyttää uhkapeleihin tai vastaavaan toimintaan. Korttia ei saa käyttää Maksunsaajan myyntipisteessä, jos 1) Maksunsaaja on kortinhaltijan oma yritys 2) Maksunsaaja on avoin yhtiö tai kommandiittiyhtiö, jossa Kortinhaltija on yhtiömies, tai 3) Maksunsaaja on osakeyhtiö, johon Kortinhaltija on kytköksissä (esimerkiksi yrityksen toimitusjohtaja tai sen hallituksen jäsen).  

Korttia voi käyttää niin fyysisesti myymälässä (esimerkiksi kaupassa tai maksupäätteellä) kuin etänä puhelimen tai verkkopalvelun kautta. Korttia voidaan käyttää sekä Suomessa että ulkomailla.   

Kortinhaltija hyväksyy luottokortin käytön maksuvälineenä ojentaessaan Luottokortin tai jakaessaan kortin tiedot. Tietojen jakaminen voi tapahtua lukemalla Kortin sirutiedot, magneetinauhan, biometriset tiedot tai antamalla kortin tiedot (korttinumero, voimassaoloaika ja CVV2/CVC2-tarkisteluku). Tiedot voidaan toimittaa kirjallisesti tai suullisesti. Joissain tapauksissa tapahtuman suorittaminen vaatii lisäksi allekirjoituksen, tunnusluvun käytön, salasanan, näppäimen painalluksen tai muun hyväksynnän. Kortinhaltijan on erikseen pyydettäessä näytettävä myös voimassa oleva henkilöllisyystodistus. 

Luottokorttia voidaan käyttää myös digitaalista lompakkoa hyödyntäen. Tämä edellyttää erillistä sopimusta Kortinhaltijan ja digitaalisen lompakon tarjoajan, tai muun maksuratkaisun, välillä. Digitaalisen lompakon käyttö nähdään yhtäläisenä muun Luottokortin käytön kanssa ja sitä koskee samat Kortinhaltijan varovaisuutta, maksuvelvoitteita ja vastuita koskevat periaatteet, kuin kortin käyttöä yleensä. Digitaalisen lompakon käyttö tapahtuu toimittamalla kortin tiedot Maksunsaajalle.   

Kortinhaltija tai Asiakas eivät voi peruuttaa Luottokortilla tehdyn ja hyväksytyn maksutoimeksiannon veloitusta Luottokorttitililtä. Kortinhaltija voi kuitenkin perua, Maksunsaajan ja Kortinhaltijan keskinäisen sopimuksen puitteissa, tulevalle tapahtumalle aiemmin tehdyn maksutoimeksiannon hyväksynnän.

§4. Käyttörajat

Qred voi asettaa käyttörajoja tapahtumakohtaiselle maksimimaksulle tai tietylle aikavälille. Nämä käyttörajat voivat perustua muun muassa tapahtumahistoriaan, maksukäyttäytymiseen ja Asiakkaan toimintaan.   Rajojen ylittäminen saattaa johtaa siihen, ettei tiettyjä transaktioita voida suorittaa.  Käyttörajat ovat muuttuvia, eikä Qred ole velvollinen tiedottamaan niistä tai niiden muutoksista Asiakkaalle tai Kortinhaltijalle. 

§5. Maksutoimeksiannon toteuttaminen 

Kun Qred on vastaanottanut maksutoimeksiannon, veloitetaan summa Luottokorttitililtä. Tämä vie yleensä yhdestä kolmeen pankkipäivään, mutta voi joskus viedä myös pidempään. Maksutoimeksiantoa ei voi peruuttaa sen jälkeen, kun Kortinhaltija on hyväksynyt tapahtuman.

Mikäli kauppa peruuntuu, hyvitetään Luottotiliä viipymättä Maksunsaajan pankin ilmoitettua asiasta Qredille.

Asiakas näkee tiedot toteutuneista tapahtumista ja Maksutoimeksiannoista Qredin Sovelluksessa.

§6. Valuuttakurssit

Muissa valuutoissa, kuin euroissa, tehdyt ostot muunnetaan euroiksi ja veloitetaan luottotililtä euroissa.    

Vaihtokurssi muodostuu viitekurssista ja siihen mahdollisesti lisättävästä valuutanvaihtolisästä Qred Visan voimassa olevan hinnaston mukaisesti. Valuuttakurssi on nähtävissä Qredin verkkosivuilla.

Arvostuspäivä on sama päivä,  jona Luottokorttitiliä veloitetaan.

§7. Tuotteiden tai palveluiden reklamaatiot 

Maksunsaaja vastaa Luottokortilla maksetussa tuotteessa tai palvelussa mahdollisesti esiintyvistä vioista Kortinhaltijalle ja Asiakkaalle. Siksi mahdolliset reklamaatiot tulee osoittaa Maksunsaajalle. 

§8. Vastuu Luottokortista, tunnusluvusta  ja korttitiedoista

Luottokortti, tunnusluku ja korttitiedot ovat henkilökohtaisia, ja niiden tulee olla ainoastaan Kortinhaltijan käytössä. 

Luottokortti on arvoasiakirja, ja sitä tulee käsitellä sellaisena. Luottokorttia tulee säilyttää niin, ettei kortti tai korttitiedot ole muiden nähtävillä tai käytettävissä.  Kortinhaltijan on noudatettava erityistä varovaisuutta ja valvottava Luottokorttia sekä korttitietoja sisältäviä laitteita (esimerkiksi puhelinta tai digitaalista lompakkoa) alueilla, joissa on korostunut petosriski. 

Luottokorttia ei saa lähettää postitse tai vastaavalla tavalla muiden kuin Qredin toimesta. Luottokorttia ei saa käyttää ennen kuin se on aktivoitu Qredin toimittamien ohjeiden mukaisesti.

Kortinhaltija on velvollinen tarkistamaan Luottokortilla näkyvät tiedot. Korttitietojen ollessa virheelliset tulee Luottokortti palauttaa Qredille. 

Kortinhaltija on velvollinen suojaamaan Luottokortin tunnusluvun ja korttitiedot. Kortinhaltija sitoutuu muun muassa siihen, että hän:

 • ei paljasta tunnuslukua muille
 • ei kirjoita tunnuslukua Luottokortille tai säilytä Luottokorttia ja tunnuslukua yhdessä tai toistensa läheisyydessä
 • ilmoittaa välittömästi Qredille, mikäli epäilee ulkopuolisen päässeen käsiksi tunnuslukuun
 • ei jaa korttitietoja Maksunsaajan kanssa, mikäli hän epäilee Maksunsaajan luotettavuutta
 • välttää käyttämästä tuntemattomia tietokoneita tai ohjelmistoja tehdessä verkkokaupaostoja 
 • seuraa säännöllisesti tapahtumia varmistaakseen niiden oikeellisuuden 
 • hyväksyy ainoastaan itse tekemänsä maksutapahtumat; 
 • rajoittaa pääsyä digitaalisiin lompakoihin tunnusluvulla, salasanalla tai muulla suojaratkaisulla. 

§9. Sulkuilmoitus 

Kortinhaltija, tai Asiakas, on velvollinen tekemään sulkuilmoituksen Qredille välittömästi, mikäli hän havaitsee Luottokortin kadonneen tai korttitietojen tai tunnusluvun päätyneen muiden tietoon (koskien myös erillistä laitetta johon korttitedot on tallennettu).

Sulkuilmoitus voidaan tehdä Sovelluksen kautta tai puhelimitse numeroon 09 424 503 99 (pvm/mpm). Sulkuilmoitus tulee tehdä myös, jos digitaalinen lompakko tai muu korttitietoja sisältävä laite katoaa.

Qred pidättää oikeuden sulkea Luottokortti seuraavissa tilanteissa:
-  on riski, ettei Luottokorttia voida käyttää turvallisesti esimerkiksi teknisistä syistä johtuen
-  on syytä epäillä, että Luottokorttia on käytetty tai tullaan käyttämään muiden toimesta
-  on syytä epäillä, että Luottokorttia on käytetty tai tullaan käyttämään näiden ehtojen vastaisesti
-  Qredin tulkinnan mukaan on riski, että Luottokorttia on käytetty tai tullaan käyttämään lainvastaisesti.

Mikäli Qred sulkee Luottokortin, ilmoitetaan kortin sulkemisesta ja sen syistä Kortinhaltijalle ja Asiakkaalle, mikäli Qredillä on tähän voimassa olevan lainsäädännön mukaan mahdollisuus. Asiakas on velvollinen tarkistamaan Qredin antamat tiedot toteutuneista tapahtumista viipymättä. Qred voi pidättäytyä toimittamasta näitä tietoja, jos se on perusteltua turvallisuussyistä tai lain mukaan.

§10. Ilmoitus luvattomasta käytöstä 

Mikäli Asiakas tai Kortinhaltija saa tiedon Luottokortin luvattomasta käytöstä, tulee hänen ilmoittaa tästä viipymättä Qredille. Luvattomasta käytöstä tulee lisäksi tehdä ilmoitus poliisille.  

Asiakkaan tai Kortinhaltijan tulee tehdä reklamaatio kortin luvattomasta käytöstä Qredin verkkosivustolta löytyvää Reklamaatio-lomaketta hyödyntäen. Vaihtoehtoisesti Asiakas voi soittaa asiakaspalveluun numeroon 09 424 503 99 (pvm/mpm). Asiakas on velvollinen antamaan Qredille sen pyytämät tiedot luvattomista tapahtumista selvitystyötä varten. 

Mikäli reklamaatiota ei ole tehty 45 päivän kuluessa tapahtuman suorittamisesta, on Asiakas vastuussa koko Luottokorttitililtä veloitetusta summasta. Katso alta kohta 11 (“Maksuvastuu luvattomista tapahtumista”).

§11. Maksuvastuu luvattomista tapahtumista 

Asiakkaan tai Kortinhaltijan tulee tehdä reklamaatio Luottokortin luvattomasta käytöstä kohdan 10 (“Ilmoitus luvattomasta käytöstä”) mukaisesti. Tämän jälkeen Asiakkaan tai Kortinhaltijan tulee ottaa yhteyttä Maksunsaajaan. Mikäli Asiakas ja Maksunsaaja eivät pääse sopimukseen luvattomasta käytöstä, palauttaa Qred, ellei tässä kohdassa 11 toisin säädetä, Asiakkaalle menetetyn summan ja Luottokortin siihen tilaan, jossa se oli ennen luvatonta käyttöä. 

Qred ei ole velvollinen palauttamaan rahoja, jos Luottokortin luvaton käyttö on tapahtunut Asiakkaan tai Kortinhaltijan sopimuksen vastaisen käytön seurauksena tai jos Kortinhaltijan petollinen tai rikollinen toiminta on vaikuttanut asiaan. Tällaisessa tilanteessa Asiakas vastaa syntyneestä vahingosta kokonaisuudessaan.

Mikäli Qredillä on syytä epäillä luvattomien tapahtumien oikeellisuutta, on Qredillä, Finanssivalvontaan tehdyn erikoisilmoituksen jälkeen, lisäksi oikeus pidennettyyn selvitysaikaan ennen mahdollista rahojen palauttamista.  Qred tai sen edustajat pidättävät myös oikeuden nostaa kanne luvattomien tapahtumien selvittämiseksi nykyisen maksuverkoston kautta. 

Mikäli Qred on palauttanut rahat Asiakkaalle ja Qred tai maksuverkosto myöhemmin toteaa, ettei tapahtuma olekaan ollut luvaton tai ettei Asiakkaalla ole ollut oikeutta koko summan palautukseen, on Qred oikeutettu veloittamaan tämän summan takaisin Asiakkaalta. Qred pidättää oikeuden veloittaa kyseinen summa Luottokortilta. 

§12. Yleistä Luotosta 

Korot ja maksut 

Qred Visa sisältää korotonta Luottoa jopa 45 päivää maksutapahtumasta.  Ostot, tilisiirrot, kulut yms. laskutetaan kuukausittain Asiakkaalta koontilaskuna. Laskutus tapahtuu kuukausittain Luottokortin ensimmäisen käyttöpäivämäärän mukaan. Maksu on suoritettava 14 päivän maksuehdolla laskupäivästä, tai muun Qredin Asiakkaalle antaman ohjeistuksen mukaisesti.

Jos koko laskun summa maksetaan viimeistään eräpäivänä, ei kortin käytöstä veloiteta korkoa. Asiakas voi halutessaan maksaa laskun takaisin myös osissa maksamalla eräpäivään mennessä vain laskulla näkyvän vähimmäissumman ja siten lykätä jäljelle jäävän osan maksua. Mikäli maksettu summa on laskun koko summaa pienempi, maksetaan jäljellä olevalle määrälle korkoa eräpäivästä alkaen Qred Visalle sovitun koron mukaisesti. 

Qred voi muuttaa Luoton korkokantaa, jos se on perusteltua Qredin rahoituksen hinnasta, luottopoliittisista päätöksistä tai muista Qredin kustannuksiin liittyvistä muutoksista johtuen, joita ei voitu ennakoida Luottoa myöntäessä.

Mikäli maksua ei ole suoritettu eräpäivään mennessä, on Qred oikeutettu lisäämään viivästyskorkoa 2,5 % kuukautta kohden sekä viivästyskuluja Qredin kulloinkin voimassa olevan, Qredin verkkosivustolta löytyvän, hinnaston mukaisesti.  

Ostoraja 

Ostorajaksi asetetaan tietty summa vuorokaudessa. Kortinhaltija voi muokata sitä Luoton puitteissa. Ostoraja on Luottokortti- ja kalenteripäiväkohtainen. Qred pidättää oikeuden alentaa ostorajaa välittömästi.

§13. Maksut ja palkkiot

Qredillä on oikeus veloittaa Asiakkaalta kulloinkin voimassa olevan palveluhinnaston mukaiset maksut ja palkkiot. Kuluja voidaan veloittaa muun muassa maksumuistutuksesta ja laskutuksesta. Mikäli Sopimus päättyy ennen maksukautta, ei irtisanomisen jälkeistä aikaa koskevaa maksua palauteta riippumatta siitä, miksi Sopimus irtisanottiin.

§14. Oikeus sulkea kortti 

Asiakkaalla on rajaton oikeus peruuttaa Kortinhaltijan oikeus käyttää Asiakkaan Luottokorttia. Kyseinen rajoitus on rinnastettavissa Luottokortin sulkemiseen. 

§15. Sopimuksen päättäminen

Sopimus on voimassa toistaiseksi. Irtisanominen tulee tehdä kirjallisesti. 

Asiakkaalla on oikeus irtisanoa sopimus välittömästi ilman perusteluja. Luottokortin sulkuilmoitus ei ole sama kuin Sopimuksen irtisanominen.

Qredillä on oikeus irtisanoa Sopimus kuukauden irtisanomisajalla. Qredillä on myös oikeus irtisanoa Sopimus tai Luotto, mikäli Luottokorttitilillä ei ole ollut tapahtumia kuuteen kuukauteen. 

Qredillä on oikeus sulkea Luottokortti ja irtisanoa Sopimus/Luotto välittömästi, jos Asiakas tai Kortinhaltija on syyllistynyt huomattavaan sopimusrikkomukseen, tai jos Qredin on syytä epäillä, että Qred Visaa on käytetty rikolliseen toimintaan, lainvastaisesti tai tavalla, joka voi aiheuttaa Qredille tai kolmannelle osapuolelle vahinkoa. Sama pätee, jos Asiakas (mukaan lukien varsinainen edunsaaja) tai Kortinhaltija on merkitty kansainvälisiin sanktioluetteloihin, jotka Qredin on huomioitava toiminnassaan.

Qredillä on oikeus irtisanoa Sopimus Asiakkaan tai Kortinhaltijan kanssa tapauksissa joissa Asiakas, mahdollinen henkilötakaaja ja/tai Kortinhaltija

- on asetettu konkurssiin

- on asetettu edunvalvonnan alaiseksi 

- on asetettu selvitystilaan 

- on toimittanut konkurssihakemuksen tuomioistuimeen 

- aloittaa kokoonpanoneuvottelut

- hakeutuu velkasaneeraukseen 

- kuolee

Sama pätee, jos on syytä epäillä, ettei Asiakas tai Kortinhaltija tule suoriutumaan velvoitteistaan Qrediä kohtaan. 

Sopimuksen päättyessä Qred Visan käyttöoikeus lakkaa, eikä Luottokorttia saa enää käyttää ostoihin. Asiakas on kuitenkin yhä maksuvelvollinen suoritetuista tapahtumista, vaikka ne veloitettaisiin Luottotililtä vasta myöhemmin. 

Qred Visan irtisanominen 

Qredillä on oikeus irtisanoa Luotto ja Qred Visa määrittämänään ajankohtana ja vaatia välitöntä maksua seuraavissa tilanteissa: 

- Asiakas ei ole täyttänyt Sopimuksen ja maksusuunnitelman mukaisia velvoitteitaan, joihin sisältyy muun muassa perusteltu olettama siitä, että Asiakas tai Kortinhaltija käyttää korttia henkilökohtaisiin menoihin Asiakkaan yritystoiminnan sijasta.

- Luoton vakuus ei Qredin näkemyksen mukaan ole enää turvattu. 

- On perusteltua olettaa, ettei Asiakas tule täyttämään maksuvelvoitteitaan Qredille.

- On perusteltua epäillä, että Qred Visaa käytetään vilpillisesti tai laittomiin tarkoituksiin tai muista turvallisuussyistä johtuen.

- Qredin on jostain syystä lopetettava luotonanto.

- Jos Qred on velvollinen irtisanomaan Sopimuksen muiden kolmansille osapuolille tehtyjen sopimusvelvoitteiden vuoksi. 

Asiakkaalla on oikeus maksaa velkansa takaisin Qredille etukäteen. Tällaisessa tapauksessa Asiakas on velvollinen maksamaan Luoton korot ja muut kulut aina takaisinmaksupäivään saakka.

§16. Ehtojen muuttaminen

Qred pidättää oikeuden muuttaa näitä ehtoja ja niihin liittyviä hinnastoja ilman Asiakkaan tai Kortinkäyttäjän ennakkohyväksyntää. Mikäli muutokset ovat olennaisia, ilmoittaa Qred niistä Asiakkaalle ja Kortinkäyttäjälle viimeistään (1) kuukautta ennen ehtojen muutosten voimaantuloa. Jos osapuoli ei hyväksy muutoksia, voi hän irtisanoa Sopimuksen kohdan 16 mukaisesti. Jos irtisanomista ei tapahdu, katsotaan ehdot hyväksytyiksi.

§17. Qredin vastuun rajoitus 

Qred ei takaa, että maksut toteutuvat aina maksujärjestelmään yhdistetyillä Maksunsaajilla.  Qred ei korvaa mahdollisia kustannuksia, jotka aiheutuvat siitä, ettei tapahtumaa tai Maksutoimeksiantoa voitu suorittaa. 

Qred ei vastaa vahingosta, joka aiheutuu lainsäädännön muutoksista, viranomaisten toimenpiteistä, sotatoimista, lakosta, saarrosta, boikotista, työsulusta, luonnonkatastrofista, sairastapauksesta tai muusta Qredin vaikutuspiirin ulkopuolelle (niin kutsuttu force majeure) jäävästä tapahtumasta. Qred ei ole vastuussa tällaisesta vahingosta siinäkään tapauksessa, että lakko, saarto, boikotti, työsulku tai vastaava tapahtuma koskee Qrediä.

Qred korvaa muissa tapauksissa syntyvän välittömän vahingon vain siltä osin, kun se on aiheutunut Qredin törkeästä huolimattomuudesta. Qred ei missään olosuhteissa vastaa välillisestä vahingosta.

Qred ei myöskään ole vastuussa tilanteissa, joissa Qred toimii Suomen lain mukaisesti.

§18. Rahanpesu

Qred on velvollinen estämään ja vaikeuttamaan rahanpesua ja terrorismin rahoitusta. Asiakas ja Kortinhaltija sitoutuvat toimittamaan Qredille sellaiset tiedot, joita Qred pitää tässä asiassa tarpeellisina. Tämä edellyttää muun muassa sen, että Asiakkaan tai Kortinhaltijan on pystyttävä perustelemaan jokainen tapahtuma sekä toimittamaan Qredille tiedot todellisesta edunsaajasta. Tiedot on tarvittaessa todistettava osakerekisteriotteella ja kopiolla henkilöllisyystodistuksesta, tai muulla tunnistautumismenetelmällä, kuten verkkopankkitunnuksin. Todisteet ja tunnistautuminen tulee toimittaa Qredin pyynnöstä. 

Asiakas tai Kortinhaltija on velvollinen ilmoittamaan Qredille välittömästi omistussuhteita tai tosiasiallista edunsaajaa koskevista muutoksista.

§19. Viestit ja ilmoitukset

Qred toimittaa Asiakkaalle tai Kortinhaltijalle tiedot ja viestit kirjallisesti postitse Qredille rekisteröityyn osoitteeseen. Jos Asiakas tai Kortinhaltija käyttää Qredin sähköistä portaalia, voidaan viestejä toimittaa myös sähköisen palvelukanavan kautta. Qred voi myös lähettää tietoja tekstiviestillä tai sähköpostitse yhteystietoihin, jotka asiakas on antanut Qredille, tai vaihtoehtoisesti ilmoituksena mobiilisovelluksessa. 

Mikäli nimi, osoite, sähköpostiosoite tai puhelinnumero muuttuvat, tai jos kortilla on virheellisiä tietoja, ovat Kortinhaltija ja Asiakas velvollisia ilmoittamaan oikeat tai muuttuneet tiedot Qredille välittömästi.  

Tiedot kortin käytöstä johtuvista maksutapahtumista toimitetaan ensisijaisesti Qredin mobiilisovelluksen kautta.

Kulloinkin voimassa olevat yleiset ehdot ja hinnasto ovat nähtävillä Qredin verkkosivustolla. 

§20. Valitukset ja reklamaatiot 

Qred käsittelee reklamaatiot Ruotsin Finanssivalvonnan ohjeistuksen mukaisesti. Reklamaation voi tehdä Qredin verkkosivustolla (www.qred.fi) olevan lomakkeen kautta. Qredin verkkosivustolla kerrotaan reklamaatioiden käsittelystä. 

§21. Henkilötietojen käsittely 

Katso tarkempi kuvaus henkilötietojen käsittelystä Qredin verkkosivustolta (www.qred.fi) Qredin tietosuojakäytännöstä. Huomaa, että mikäli Kortinhaltija rekisteröi Luottokorttinsa digitaaliseen lompakkoon, voi Qred jakaa Kortinhaltijan henkilötietoja digitaalisen lompakon palveluntarjoajalle.  

§22. Muut

Luottokorttia ei saa käyttää lain vastaisesti Suomessa tai muussa maassa. 

Sopimusta koskevat riidat käsitellään ensisijaisesti Suomen laissa yleisessä tuomioistuimessa, Helsingin käräjäoikeudessa. Qredillä on myös oikeus nostaa kanne toisessa maassa, mikäli Asiakkaalla tai Kortinhaltijalla on kotipaikka tai omaisuutta kyseisessä maassa. 

Qredillä on oikeus siirtää hallinnollinen vastuu, kuten laskutus tai maksujen vastaanottaminen, Sopimuksen mukaisesti kolmannelle osapuolelle. Qredillä on myös oikeus siirtää tai pantata oikeutensa ja velvollisuutensa toiselle yritykselle ilman erillistä ilmoitusta. 

Tiedot Luotosta, maksuhäiriöistä tai Luoton väärinkäytöstä voidaan ilmoittaa luottotietoyhtiölle. Tiedot voidaan rekisteröidä edelleen erilliseen luottorekisteriin. Tarkemmat tiedot toimitettavista tiedoista saa Qrediltä.


Yleiset Cashback-ehdot 2022:04 - Qred VISA

Johdanto

Nämä yleiset ehdot (“Cashback-ehdot”) koskevat Qredin Cashback-ohjelmaa (“Ohjelma”), ja niitä sovelletaan Qredin, Asiakkaan ja Kortinhaltijan välillä osana Qred Visaa. Ohjelman myötä Asiakas voi kerryttää cashbackia eli maksutapaetua tehdessään ostoja Qredin myöntämällä luottokortilla. Cashback-ehdot ovat erottamaton  osa Sopimusta, joten Qred Visan yleisissä ehdoissa (“Qred VISA -ehdot”) esitetyt määritelmät koskevat myös Cashback-ehtoja, ja Qred VISA -ehdot ovat täysin sovellettavissa Ohjelmaan.

§1. Maksutapaedun kertyminen

Ellei Cashback-ehdoissa toisin mainita, saa Asiakas 1 % maksutapaetua kaikista luottotililtä tehdyistä ostoista. 

Maksutapaetua ei kerry seuraavista tapahtumista: 

 • Korko, kulut (mukaan lukien myöhästymismaksut), saldon siirto, prepaid-kortin lataaminen tai ulkomaanvaluuttojen osto
 • Qred Pay -tapahtumat
 • Sellaisten ostojen summat, jotka myöhemmin hyvitetään esimerkiksi reklamaatiosta johtuen. 

Qred pidättää oikeuden epäselvissä tilanteissa päättää, kerryttääkö tapahtuma maksutapaetua.

§2. Maksutapaedun maksaminen 

Maksutapaetu maksetaan Asiakkaalle kuukausittain hyvittämällä kertynyt summa asiakkaan kuukausilaskulta. Maksutapaetua ei voi muuttaa käteiseksi tai saada käyttöön muulla, kuin näissä ehdoissa määritetyllä tavalla.  

§3. Maksutapaedun Peruminen & Takaisinlunastus

“Realisoituneella maksutapaedulla” tarkoitetaan: (i) Asiakkaalle on kertynyt maksutapaetua, (ii) Qred on hyvittänyt summan Asiakkaan laskulta ja (iii) Asiakas on maksanut kyseisen laskun. 

Asiakas ei ole oikeutettu maksutapaetuun, joka on kertynyt Asiakkaalle, mutta joka myöhemmin perutaan reklamaation tai hyvityksen johdosta (“Takaisinlunastus”).

Jos jo realisoitunut maksutapaetu lunastetaan takaisin, tekee Qred sen lisäämällä kyseisen summan asiakkaan seuraavalle laskulle. Kertyneet, mutta realisoitumattomat maksutapaedut perutaan, mikäli Asiakas ei maksa laskua Qredille 50 päivän sisään eräpäivästä.

Qredin tai Asiakkaan irtisanoessa Sopimus Qred VISA -ehtojen mukaisesti, tai Qred päättää Asiakkaan osallistumisen Ohjelmaan, perutaan kertyneet, mutta realisoitumattomat maksutapaedut alla olevan kohdan  §4 mukaisesti.

§4. Ohjelman tai Asiakkaan osallistumisen päättäminen 

Mikäli Qred irtisanoo asiakassuhteen Qred VISA -ehtojen kohdan §15 mukaisesti, päättyy myös Asiakkaan osallistuminen Ohjelmaan.

Qred pidättää oikeuden syytä ilmoittamatta päättää Asiakkaan osallistumisen Ohjelmaan ilmoittamalla  päätöksestä Asiakkaalle vähintään (1) kuukauden ennen irtisanomista. Jo kertynyt, mutta realisoimaton maksutapaetu hyvitetään tässä tapauksessa Asiakkaalle kohdan §2 mukaisesti    

§5. Cashback-ehtojen muutokset

Qred pidättää oikeuden muuttaa Cashback-ehtoja, mukaan lukien maksutapaedun määrää sekä maksutapaa. Mahdolliset muutokset toteutetaan Qred VISA -ehtojen kohdan §16 mukaisesti.  

§6. Petos ja Ohjelman väärinkäyttö 

Qred pidättää oikeuden evätä maksutapaedun ja/tai päättää Asiakkaan osallistumisen Ohjelmaan epäillessään Ohjelman tai Qred Visan väärinkäyttöä. Sama pätee myös epäiltäessä petosta tai Ohjelman, maksutapaedun tai Qred Visan käyttöä laittomiin tarkoituksiin tai mikäli Qred on lain tai kolmansien osapuolten kanssa solmittujen sopimusvelvoitteiden seurauksena velvollinen päättämään asiakassuhteen.

§7. Vastuut

Osallistuessaan Ohjelmaan Asiakas vastaa siitä, että (i) Qredille toimitetut tiedot eivät riko lakia tai minkään toisen tahon oikeuksia, ja että (ii) Kortinhaltijalla on oikeus kirjautumistietoihin, Qred Visan käyttöön yrityksen nimissä ja Ohjelmaan osallistumiseen. 

Asiakkaan ja kortinhaltijan on noudatettava Ohjelmaa Cashback-ehtojen mukaisesti, eivätkä he saa käyttää hyväkseen Ohjelmaa tavalla, joka aiheuttaa vahinkoa Qredille tai kolmansille osapuolille. 

Mikäli Asiakas käyttää tietoisesti tai törkeästä huolimattomuudesta johtuen Ohjelmaa Cashback-ehtojen vastaisesti, on Asiakas velvollinen korvaamaan Qrediä vastaan kohdistuneet vaatimukset. 

Qred ei ole vastuussa Asiakkaalle sellaisista vahingoista, jotka aiheutuvat Asiakkaalle vioista sähkönjakelussa, tele- ja internetyhteyksissä tai muissa sellaisissa teknisissä laitteistoissa, joita Qred ei omista. Qred ei vastaa ylivoimaisen esteen aiheuttamista vahingosta kuten lainmuutoksista, viranomaistoimenpiteistä, sodasta, työsulusta, lakosta, boikotista,  saarrosta tai muista ennakoimattomista olosuhteista, jotka tapahtuvat Suomessa tai ulkomailla, ja joihin Qred ei ole voinut vaikuttaa tai jonka seurauksia Qred ei ole voinut välttää.

Qred ei myöskään vastaa sellaisista lakkoa, boikottia tai työsulkua koskevista tilanteista, jossa Qred on osallisena.  Qred ei korvaa muussa tapauksessa aiheutunutta vahinkoa, mikäli Qred on tilanteessa toiminut noudattaen asiaankuuluvaa tavallista varovaisuutta. Qred ei ole koskaan velvollinen korvaamaan epäsuoria vahinkoja, ellei vahinko ole seurausta Qredin törkeästä huolimattomuudesta.

§8. Henkilötietojen käsittely

Qred pyrkii suojelemaan Asiakkaan ja kortinhaltijan henkilötietoja ja yksityisyyttä. Qred on henkilötietovastaava ja käsittelee henkilötietoja yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukaisesti. Lue lisää siitä, miten Qred käsittelee henkilötietoja Qredin verkkosivulla kohdasta Yksityisyys.

§9. Siirto

Asiakkaalla tai Kortinhaltijalla ei ole oikeutta siirtää Sopimuksen mukaisia velvoitteitaan ilman Qredin hyväksyntää. Qred pidättää oikeuden siirtää tämän Sopimuksen mukaiset oikeutensa ja velvoitteensa ilmoittamalla siirrosta Asiakkaalle.  

§10. Riidat ja erimielisyydet 

Jos Asiakas tai Kortinhaltija on tyytymätön Qredin palveluun, voi hän tehdä valituksen asiasta Qredille asian käsittelemiseksi. Valitus tehdään Qredin verkkosivuston Palautteet ja valitukset -osion lomaketta hyödyntäen. Lisätietoja valituksen tekemisestä ja käsittelystä löytyy Qredin verkkosivuilta. 

§11. Sovellettava laki ja tuomioistuin 

Sopimuksesta, Cashback-ehdot mukaan lukien, johtuvat riidat käsitellään Suomen lain mukaisesti yleisessä tuomioistuimessa, ensisijaisesti Helsingin käräjäoikeudessa. Qredillä on myös oikeus nostaa kanne toisessa maassa, mikäli Asiakkaalla tai Kortinhaltijalla on kotipaikka tai omaisuutta kyseisessä maassa. 


Heading

Newsletter

By submitting my data, I agree to Qred’s processing of personal data. You can read more in our privacy policy.

🇸🇪 Sverige
🇳🇱 Nederland
🇫🇮 Suomi
🇩🇰 Danmark
🇳🇴 Norge
🇧🇷 Brazil

🇸🇪 Sverige
🇳🇱 Nederland
🇫🇮 Suomi
🇩🇰 Danmark
🇳🇴 Norge
🇧🇷 Brazil