Yrityslaina henkilötakauksella

Yrityslaina henkilötakauksella

Lainojemme yleiset ehdot voimassa 7.12.2018 lähtien.

1. Osapuolet

Nämä yleiset ehdot ovat osa ja koskevat lainaa, jonka Qred Yrityslaina Oy, Suomen sivuliike yritystunnus 2868615-5 (”Lainanantaja”) on hyväksytyn lainahakemuksen jälkeen myöntänyt yritysasiakkaalle (”Asiakas”).

2. Yleistä

Nämä yleiset ehdot soveltuvat Asiakkaan ja Lainanantajan väliseen sopimukseen, jolla Lainanantaja on myöntänyt Asiakkaalle lainan (”Laina”) ja ovat osa sitä (”Lainasopimus”). Lainasopimus syntyy kun Asiakkaan nimenkirjoitukseen oikeutettu Asiakkaan lukuun hyväksyy Lainasopimuksen ehdot ja nämä yleiset ehdot ja Lainanantaja hyväksyy lainahakemuksen. Lainasopimus ja nämä yleiset ehdot yhdessä määrittelevät Lainan ehdot.

3. Tiedot yhtiöstä ja sen toiminnasta

Lainanantaja on Suomen kaupparekisteriin rekisteröity yritys joka myöntää lainoja suomalaisille yrityksille.

4. Lainahakemus

Lainahakemus tehdään internetin välityksellä Lainanantajan internetsivuilla Lainanantajan ilmoittamassa osoitteessa. Lainanantaja voi pyytää Asiakkaalta lisätietoja sähköisesti tai puhelimitse. Lainanantaja ilmoittaa Asiakkaalle lainapäätöksestä sähköisesti. Voidakseen tehdä lainasopimuksen ja saadakseen myönteisen lainapäätöksen Asiakkaan tulee olla suomalainen yhteisö, jota edustaa sen nimenkirjoitukseen asianmukaisesti oikeutettu henkilö / oikeutetut henkilöt. Asiakas vastaa siitä, että tämän Lainanantajalle antamat tiedot ovat oikein ja toimittaa tarvittaessa edustajansa valtakirjan. Asiakkaan nimenkirjoitukseen oikeutetun sekä takaajan tulee todistaa henkilöllisyytensä joko esittämällä voimassa oleva henkilöllisyystodistus tai tunnistautumalla pankkitunnuksilla tai muulla Lainanantajan osoittamalla tavalla.

5. Luottokelpoisuusarviointi

Lainan myöntämistä edeltää luottokelpoisuusarviointi ja Lainan myöntämisestä päättää Lainanantaja yksipuolisesti. Asiakas antaa suostumuksensa sille, että Lainanantaja voi hankkia lainan myöntämisen kannalta tarpeellisia tietoja kolmansilta ja kolmansien ylläpitämistä rekistereistä, kuten esimerkiksi luottotietorekisteristä. Laina voidaan myöntää vain, jos Asiakkaalla on Lainanantajan käsityksen mukaan taloudelliset edellytykset täyttää Lainasopimuksen mukaiset velvoitteet. Lainanantaja varaa oikeuden yksittäisessä tapauksessa olla myöntämättä lainaa tai tarjota haettua lainaa pienempää lainaa.

6. Laina

Lainasopimus tulee voimaan siitä kun Lainahakemus on hyväksytty ja päättyy kun Laina on kokonaisuudessaan maksettu takaisin. Eräpäivät käyvät ilmi Lainanantajan internetsivuilta ”Omat Sivut” – välilehdeltä. Myönnetty Laina merkitsee, että Asiakkaalla on oikeus lainata Lainasopimuksessa sovittu lainamäärä, jonka Lainanantaja maksaa Asiakkaan ilmoittamalle pankkitilille. Maksu tehdään arkipäivänä. Lainanantaja voi myöntää Asiakkaalle uuden lainan uuden hakemuksen ja uuden luottokelpoisuusarvioinnin perusteella.

7. Takaisinmaksu ja lyhentäminen

Laina tulee maksaa takaisin kokonaisuudessaan sovitun maksuaikataulun mukaisesti. Asiakkaan tulee lyhentää Lainaa kuukausittain määrällä, joka on mainittu Lainasopimuksessa. Lyhennyksen määrän (lisättynä kuukausimaksulla) tulee olla maksettuna Lainanantajan ilmoittamalle pankkitilille viimeistään eräpäivänä. Maksun myöhästyminen voi vaikeuttaa lainansaantia Lainanantajalta tulevaisuudessa.

Eräpäivät, maksettava määrä ja Lainanantajan pankkitili käyvät ilmi muun muassa ”Omat Sivut” välilehdeltä Lainanantajan internetsivuilla.

8. Kuukausimaksu

Asiakas maksaa Lainanantajalle kiinteän kuukausimaksun, jonka määrä ilmenee Lainasopimuksesta. Kuukausimaksu on sama koko Lainasopimuksen voimassaoloajan siihen asti kunnes laina on erääntynyt kokonaisuudessaan takaisinmaksettavaksi, kuitenkin siten, että Lainanantajalla on oikeus muuttaa kuukausimaksua kohdassa 19 tarkoitetulla tavalla. Kuukausimaksu maksetaan koko Lainasopimuksen voimassaoloajan.

9. Viivästyskorko ja viivästymiseen liittyvät kulut

Lainan lyhennyksen tai kuukausimaksun viivästyessä tulee Asiakkaan maksaa viivästyskorkoa maksamattomalle määrälle eräpäivästä todelliseen maksupäivään. Lisäksi Asiakkaalta veloitetaan muistutusmaksu sekä mahdolliset perintäkulut laissa säädetyn mukaisesti. Viivästyskoron määrä on eritelty Lainasopimuksella. Muiden perittävien kulujen määrä on eritelty Qredin Omilla Sivuilla.

Lainanantajalla on oikeus milloin tahansa Lainasopimuksen voimassaoloaikana muuttaa viivästyskoron määrää. Mikäli tämä muutos on Asiakkaalle epäedullinen, ilmoitetaan muutoksesta Asiakkaalle sähköpostitse sekä Lainanantajan internetsivuilla vähintään kaksi (2) kuukautta ennen muutoksen voimaantuloa.

10. Tilitysjärjestys, kuittaus ja vähennys erääntyneestä luotosta

Lainanantajalla on oikeus kohdentaa Asiakkaan maksamat maksut ensin erääntyneiden Lainan kuukausimaksujen, muiden kulujen ja viivästyskorkojen maksuksi ennen Lainan pääoman lyhennystä. Mikäli Asiakkaalla on erääntyneitä, maksamattomia, kuukausimaksuja ja/tai muita maksamattomia kuluja aikaisemmista lainoista, kohdistaa Lainanantaja myönnetyn uuden Lainan näiden maksujen maksamiseen samalla hetkellä kuin myöhempi Lainasopimus tulee voimaan.

11. Kustannukset, joita ei ole voitu ennakoida

Siinä tapauksessa, että Lainanantajan toimintaan kohdistuu yllättäviä tai muutoin sellaisia kustannuksia, joita ei ole voitu ennakoida ja jotka johtuvat viranomaisten päätöksistä, lain muutoksista, rahapoliittisista toimista, varainhankinnan kustannusten muuttumisesta, tai muusta olosuhteesta, johon Lainanantaja ei voi vaikuttaa tai jota Lainanantaja ei kohtuudella ole voinut ennakoida Lainasopimuksen tekemisen hetkellä, on Lainanantajalla oikeus muuttaa kuukausimaksua välittömin vaikutuksin. Tällaisesta kuukausimaksun muutoksesta ilmoitetaan Asiakkaalle sähköpostitse sekä Lainanantajan internetsivuilla vähintään kaksi (2) kuukautta ennen muutoksen voimaantuloa.

12. Maksuaikataulu

Asiakkaalla on oikeus saada pyynnöstä kuluitta Lainasopimuksen voimassaoloaikana yhteenveto siitä, milloin lainan määrä ja kuukausimaksu tulevat maksettaviksi. Tämä tieto on myös saatavilla ”Omat Sivut” välilehdellä Lainanantajan internetsivuilla.

13. Laskutus ja maksaminen

Lainanantaja lähettää Asiakkaalle laskun kuukausittain sähköisesti. Lasku lähetetään viimeistään kahdeksan (8) päivää ennen eräpäivää. Lasku sisältää tiedon Lainan määrästä, kuukausimaksusta ja kuukausittain maksettavasta kokonaismäärästä. Maksu tulee suorittaa Lainanantajan ilmoittamalle pankkitilille viimeistään laskussa mainittuna eräpäivänä.

14. Valuutta

Asiakkaan tulee maksaa kuukausimaksu, mahdollinen viivästyskorko, Lainan lyhennys sekä mahdolliset muut Lainaan ja Lainasopimukseen liittyvät kulut ja maksut euroissa. Tämä koskee myös Lainan ennenaikaista takaisinmaksua kohdan 17 mukaisesti

15. Vakuutukset

Asiakas antaa alla mainitut vakuutukset. Vakuutukset ovat voimassa lainasopimuksen allekirjoittamishetkestä lähtien koko lainasopimuksen ajan.

15.1 Status

Asiakas on Suomen lain mukaan rekisteröity juridinen henkilö, jolla on toimivalta harjoittaa sen rekisteröidyn toimialan mukaista toimintaa. Asiakas vakuuttaa, että Laina käytetään sen toimialan mukaisen liiketoiminnan harjoittamiseen.

15.2 Lailliset velvoitteet

Asiakkaan toimivaltaiset elimet ovat päättäneet Lainan ottamisesta ja Lainasopimukseen sitoutumisesta ja Asiakkaalla on oikeus sitoutua Lainasopimukseen. Lainasopimus on Asiakasta sitova ja siitä johtuvat velvoitteet ovat pantavissa täytäntöön sitä vastaan. Lainasopimukseen sitoutuminen ja siitä johtuvien velvoitteiden täyttäminen ei ole eikä tule olemaan vastoin Asiakkaan yhtiöjärjestystä tai sitä sitovan sopimuksen ehtoa.

15.3 Luvat

Asiakas on saanut kaikki suostumukset, päätökset ja luvat, jotka ovat tarpeen Lainasopimukseen sitoutumista ja siitä johtuvien velvoitteiden täyttämistä varten ja kaikki tällaiset suostumukset, päätökset ja luvat ovat jatkuvasti voimassa.

15.4 Tiedot

Kaikki Asiakkaan Lainanantajalle ilmoittamat tiedot ovat oikeita, niistä ei puutu mitään eivätkö ne ole harhaanjohtavia.

15.5 Rahanpesu ja terrorismin rahoittaminen

Asiakkaan ilmoittamat tiedot ovat oikeita, asianmukaisia ja niin selventäviä, että Lainanantaja voi noudattaa Rahanpesulain velvoitteita.

16. Lainanantajan oikeus irtisanoa laina takaisinmaksettavaksi ennen eräpäivää

Lainanantajalla on oikeus irtisanoa Laina takaisinmaksettavaksi ennen eräpäivää Lainanantajan määräämänä ajankohtana, mikäli jokin seuraavista toteutuu:

  1. Asiakas ei ole täyttänyt Lainasopimuksen mukaisia tai muita velvoitteitaan Lainanantajaa kohtaan;
  2. on olemassa perusteltu syy epäillä että Asiakas ei tule täyttämään maksuvelvollisuuttaan Lainanantajaa kohtaan;
  3. on ilmeistä, että Asiakas piileskelemällä, omaisuutta kätkemällä tai muulla tavalla välttelee maksuvelvollisuuttaan;
  4. Asiakas on maksukyvytön tai sitä lain mukaan pidetään maksukyvyttömänä tai myöntää olevansa kykenemätön suoriutumaan velvoitteistaan niiden erääntyessä, lakkauttaa maksunsa tai ryhtyy jonkin velkojan kanssa akordia, yrityssaneerausta tai velkajärjestelyä koskeviin neuvotteluihin;
  5. Asiakas on antanut virheellisen tai harhaanjohtavan vakuutuksen tai tiedon olosuhteistaan eikä tätä korjata (siinä tapauksessa, että korjaaminen on mahdollista) kymmenen (10) päivän kuluessa siitä, kun Asiakas tuli tietoiseksi asiasta; tai
  6. Lainasopimuksen katsotaan olevan joko osittain tai kokonaan pätemätön tai täytäntöönpanokelvoton. Lainanantaja tiedottaa asiakasta 10 päivää ennen lainan ennenaikaista irtisanomista. Irtisanottaessa laina ennenaikaisesti, tulee koko jäljellä oleva velka maksettavaksi ja korko sekä kulut pääomitetaan. Irtisanottaessa laina kohdan 16 mukaisesti, sovelletaan näitä yleisiä ehtoja, kunnes velka on takaisinmaksettu.

17. Ennenaikainen takaisinmaksu

Asiakkaalla on oikeus ilman erityistä syytä maksaa Laina kokonaisuudessaan takaisin ennen eräpäivää. Maksettaessa Laina takaisin ennen eräpäivää Asiakas on velvollinen maksamaan sovitun kuukausimaksun siihen kuukauteen asti ja se kuukausi mukaan lukien, jonka aikana takaisinmaksu tapahtuu.

18. Lainan siirtäminen

Lainanantajalla on oikeus siirtää, luovuttaa tai pantata Lainasopimuksen mukaiset oikeutensa pyytämättä siihen Asiakkaan hyväksyntää. Asiakkaalle ilmoitetaan tällaisesta luovuttamisesta, siirrosta tai panttauksesta. Asiakkaalla ei ole oikeutta siirtää, luovuttaa tai pantata Lainasopimuksen mukaisia velvoitteitaan tai oikeuksiaan ilman Lainanantajan suostumusta.

19. Ehtojen muuttaminen

Lainanantajalla on oikeus muuttaa näitä yleisiä ehtoja pyytämättä siihen Asiakkaan hyväksyntää. Mikäli tehty ehtomuutos on olennainen, Lainanantaja ilmoittaa muutoksesta Asiakkaalle viimeistään kuukautta ennen ehtomuutoksen voimaantuloa. Mikäli Asiakas ei hyväksy muutosta, tällä on oikeus kuluitta irtisanoa Laina päättymään välittömästi ja maksaa Laina takaisin kohdan 17 mukaisesti. Mikäli Lainaa ei ole irtisanottu ennen ehtomuutoksen voimaantuloa, katsotaan Asiakkaan hyväksyneen muutoksen. Kuukausimaksun ja viivästyskoron muuttamisesta on sovittu Lainasopimuksen kohdissa 9 ja 11.

20. Lainanantajan vastuun rajoitus

Lainanantaja ei vastaa vahingosta, joka aiheutuu Suomen tai muun lainsäädännön muutoksista, viranomaisten toimenpiteestä sotatoimista, lakosta, saarrosta, boikotista, työsulusta, luonnonkatastrofista, vahingonteosta, häiriöstä posti- puhelin, fax- tai sähköpostiliikenteestä, sähkönjakelusta tai muusta vastaavasta tapahtumasta, joka on Lainanantajan vaikutuspiirin ulkopuolella (nk. force majeure) siinäkään tapauksessa, että lakko, saarto, boikotti, työsulku tai vastaava tapahtuma koskisi Lainanantajaa. Lainanantaja ei missään olosuhteissa ole vastuussa epäsuorasta tai välillisestä vahingosta, seurannaisvahingosta tai saamatta jääneestä voitosta.

21. Maksut takaajalta

Mikäli takaaja suorittaa maksun Lainanantajalle takauksensa perusteella, tulee takaajan nimenomaisesti erikseen ilmoittaa Lainanantajalle, että maksu on tehty takaajan ominaisuudessa.

22. Yhteystietojen muutokset ym.

Asiakkaan ja takaajan tulee viivytyksettä ilmoittaa Lainanantajalla nimensä, osoitteensa, puhelinnumeronsa, sähköpostiosoitteensa tai muun Lainanantajalle merkityksellisen tiedon muuttumisesta. Mikäli Rahanpesulain puitteissa edellytettävät tiedot muuttuvat (katso kohta 27), tulee Asiakkaan välittömästi tiedottaa tästä Lainanantajaa.

23. Omistussuhteet

Mikäli Asiakkaan omistussuhteissa tapahtuu muutos, tulee Asiakkaan ilmoittaa muutoksesta viivytyksettä Lainanantajalle ja antaa Lainanantajalle muutoksesta sen pyytämät tiedot. Asiakkaan tulee myös ilmoittaa Lainanantajalle tiedot tahosta tai tahoista, jotka omistavat suoraan tai epäsuorasti vähintään 25 % Asiakkaan osakkeista tai äänistä tai muutoin käyttävät määräysvaltaa Asiakkaassa. Lainantajalla on oikeus irtisanoa Laina erääntymään heti takaisinmaksettavaksi, jos Asiakkaan omistussuhteet muuttuvat.

24. Ilmoitukset

Lainanantaja lähettää ilmoitukset Asiakkaalle näiden ehtojen mukaisesti Asiakkaan ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen tai, mikäli Lainanantaja katsoo asianmukaiseksi, muulla tavalla, sekä Lainanantajan internetsivuilla.

Ilmoituksen katsotaan saapuneen Asiakkaalle kun se on yllä olevan mukaisesti lähetetty tai joka tapauksessa viimeistään seitsemän (7) päivän kuluttua siitä, kun se on lähetetty tai julkaistu ”Omat Sivut” välilehdellä Lainanantajan internetsivuilla.

25. Reklamaatiot ja riidanratkaisu

Lainaa tai Lainanantajan toimintaa koskevat reklamaatiot voi ilmoittaa Lainanantajan asiakaspalveluun puhelinnumeroon 09-424 503 99 tai lähettämällä sähköpostia Lainanantajan sähköpostiosoitteeseen asiakaspalvelu@qred.com tai postitse osoitteeseen Qred Yrityslaina Oy, Suomen sivuliike, Korkeavuorenkatu 30, 00130 Helsinki. Luotosta tai Lainasopimuksesta johtuvat riitaisuudet käsitellään Suomen lain mukaan Helsingin käräjäoikeudessa ensimmäisenä oikeusasteena. Lainanantajalla on oikeus nostaa kanne myös muussa tuomioistuimessa. Lainasopimukseen, mukaan lukien näihin yleisiin ehtoihin, sovelletaan Suomen lakia.

26. Tietosuoja ja henkilötietojen käsittely

Henkilötietoja käsitellään olemassa olevan lain mukaisesti. Tietoja käytetään pääosin Lainanhakijan henkilöllisyyden selvittämiseksi, lainaevaluoinnissa ja jotta Lainanantaja täyttää Rahanpesulain asettamat velvoitteet. Tarkemmat tiedot toimenpiteistä löydät Lainanantajan tietosuojakäytännöstä. Hyväksymällä Sopimuksen, Asiakas vahvistaa, että hän on vastaanottanut ja lukenut Tietosuojakäytännön.

27. Rahanpesu

Lainanantaja on toimintansa puitteissa velvollinen noudattamaan lakia rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisestä (444/2017). Lain puitteissa Lainanantaja on velvoitettu riskiperusteisiin toimenpiteisiin varmistaakseen asiakkaan tunnistamisen ja henkilöllisyyden selvittämisen ehkäistäkseen rahanpesua ja terrorismin rahoittamista. Tiukkojen vaatimusten mukaan Lainanantajalla on oltava hyvät tiedot Asiakkaista ja heidän liiketoimistaan, mikä edellyttää tietojen kysymistä Asiakkailta. Tapauskohtaisesti tämä voi edellyttää lisätietojen pyytämistä, joilla varmistetaan esimerkiksi rahojen alkuperä ja lainan käyttötarkoitus.

Hyväksymällä Sopimuksen, Asiakas sitoutuu toimittamaan Lainanantajan pyytämät tiedot voimassa olevia lakeja noudattaakseen. Lainanantaja on oikeutettu irtisanomaan tai olla tarjoamatta lainaa Asiakkaalle, jonka osalta kyseisiä tietoja ei ole saatavilla.

Heading

Newsletter

By submitting my data, I agree to Qred’s processing of personal data. You can read more in our privacy policy.

🇸🇪 Sverige
SvenskaEnglish
🇳🇱 Nederland
🇫🇮 Suomi
🇩🇰 Danmark
🇳🇴 Norge
🇧🇷 Brazil